การรับประกันสินค้า


• การเริ่มต้นการรับประกัน

บริษัท บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จะรับประกันรถใหม่ นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถสามล้อ

• ระยะเวลาการรับประกัน

ภายในระยะเวลา 12 เดือน

• ขอบเขตการรับประกัน

- แบตเตอรี่ รับประกัน 12 เดือน

- เครื่องยนต์ รับประกัน 12 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร ( ชิ้นส่วนเครื่องยนต์บกพร่องเนื่องจากการผลิต )

- ระบบไฮครอลิค กระบอกไฮครอลิคและปั้มไฮครอลิค รับประกัน 3 เดือน

- ช่วงล่าง ( แหนบ ) รับประกัน 12 เดือน

การรับประกันดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การใช้งาน และการบำรุงรักษาตามตารางนัดหมายและได้รับการตรวจเช็คจากช่างบริการของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เท่านั้น

• ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

- ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้งานรถสามล้อไม่ถูกต้อง และการละเลย ไม่เอาใจใส่บำรุงรักษา ตามที่กำหนดไว้ใน “คู่มือการใช้งานรถสามล้อ”

- ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับการตรวจเช็คกับบริษัทฯ ตลอดช่วงระยะรับประกันที่บริษัทฯ กำหนด หรือเข้ารับการตรวจเช็คไม่ครบทุกระยะ

- ความเสียหาย ซึ่งเกิดกับวัสดุส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ ชิ้นส่วนที่เป็นยาง

- ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ